شهرهای با آب سخت در ایران

قم، زاهدان، گرمسار و سمنان از شهرهایی هستند که آب آنها از سختی بالایی برخوردار است. در زاهدان و سمنان سالانه چندین بار باید پوشال های کولر را به علت اینکه مقدار فراوانی املاح روی آن رسوب کرده است تعویض کرد.

تصفیه آب شهری
آب شهری طی مراحی زیر تصفیه می شود:
۱- صاف کردن: این عمل توسط توری های فلزی آشغال گیر انجام می شود و طی آن مواد خارجی درشت مثل چوب، سنگ و ... جدا می شود.
۲- کلرزنی مقدماتی : کلر که یک گندزدای قوی است جهت از بین بردن میکروب های بیماری زا به آب افزوده می شود.
۳- لخته سازی و ته نشین کردن: برای آنکه گل و لای معلق در آب سریع تر ته نشین شود از عامل لخته کننده ( Al3+ و Fe3+ ) استفاده می شود.
۴- ته نشین شدن در حوضچه های آرامش : برای ته نشین شدن ذره های شناور در کلوئیدی و کامل شدن فرآیند لخته سازی به آب فرصت بیشتری داده می شود در این مرحله تابش نور خورشید به حوضچه های آب به از بین رفتن باکتری ها کمک می کند.
۵- گذراندن از صافی شنی:
مواد دیگری که پیش از این ته نشین نشده اند با صافی گرفته می شوند.
۶- گندزدایی پایانی:
در این مرحله مقدار نهایی کلر در آب طوری تنظیم می کنند که آب را از اثر باکتری های باقیمانده یا باکتری هایی که ممکن است وارد آب شوند در امان نگه دارند.

تصفیه فاضلاب های شهری
لازم است که فاضلاب پیش از رها شدن در رودخانه تصفیه شود.
تصفیه فاضلاب شامل مراحل زیر است :
۱- صاف کردن و جداکردن آشغال ها
۲- ته نشینی اولیه (مواد جامد به صورت لجن رسوب می کنند )
۳- هوادهی (باکتری های هوازی بسیاری از مواد را تجزیه می کنند )
۴- ته نشینی نهایی
۵- گندزدایی با کلر
۶- برخی کارهای اختیاری مانند تنظیم pH و حذف یون های خطرناک
۷- ورود به رودخانه یا دریا