صدور گواهی سلامت دیگ بخار

صدور گواهي سلامت ديگ بخارتوسط بازرسان ايمني و بهداشت انجام ميشود که اين بازرسي ها توسط يکسري چک ليست هاي منطبق بر استانداردهاي بين المللي انجام ميشود. که بعضي از دستورالعمل هاي ايمني و بازرسي ديگ بخار در زير نوشته ايم که رعايت هم ي موارد در کار با ديگ بخار الزامي است و هرگاه بازرسان صدور گواهي سلامت ديگ بخار متوجه عدم رعايت اين نکات شوند حتي اگر تمامي موارد تست ديگ بخار به درستي انجام شده باشد صدور گواهي سلامت ديگ بخار را به تاخير مياندازند تا تمامي موارد اعم از دستورالعمل کار با ديگ بخار , تمامي قطعات ديگ بخار از نظر فني چک شوند و بررسي تست هاي ديگ بخار که به درستي انجام شده باشند, بايد رعايت شوند تا صدور گواهي سلامت ديگ بخار انجام شود.

شرح دستورالعمل کار در جهت صدور گواهي سلامت ديگ بخار :
- استفاده از کفش ايمني و لباس کار مناسب الزامي است .
- تجمع افراد متفرقه به دور ديگ بخار اکيدا ممنوع مي باشد .
- از شوخي و عجله هنگام کار جدا خودداري فرماييد .
- استفاده از گوشي هاي ايمني الزامي است .
- کليه ي پرسنل بايد با دستورالعمل حمل دستي بار آشنا باشند .
- آموزش هاي لازم جهت کار با ديگ بخار براي پرسنل مربوط الزامي است .
- قرار دادن وسايل و تجهيزات متفرقه روبروي جعبه و کپسول آتش نشانيو يا تابلوهاي برق و تجهيزات الکترونيکي ممنوع مي باشد
- در صورت شنيدن صداي آژير هشدار دهنده ، خود را به محل هاي امن مشخص شده برسانيد .
- جابجايي کليه ظروف طعمه گذاري ممنوع مي باشد .
- در صورت عدم استفاده از بسته بودن شير هاي اصلي گاز و آب و کليدهاي برق اطمينان حاصل نماييد .
- در صورت مشاهده نشتي روغن با استفاده از تشت هاي پيش بيني شده از ريزش مواد بروي زمين جلوگيري نماييد .
- آشنايي پرسنل با MSDSکليه مواد موجود در واحدالزامي است .
- تجهيزات آتش نشاني مي بايست در جايگاه مخصوص به خود نصب شده و تحت هيچ شرايطي جابجا نگردند .
- در هنگام کار از خوردن ، آشاميدن ، استعمال دخانيات و استفاده از گوشي تلفن خودداري نماييد .
- در هنگام افزودن مواد شيميايي به آب ديگ بخار استفاده از دستکش ضد حلال و ماسک تنفسي الزامي مي باشد .
- از سالم بودن کفپوش هاي عايق تجهيزات الکتريکي اطمينان حاصل نماييد .