ضرورت تعمیرات دیگ بخار

بويلر و ديگ هاي بخار براساس ساختاري که دارند,استفاده هاي فراوان و مهمي در صنعت دارند.براي افزايش بازدهي کاري و کاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار بايستي آماده سازي و نگه داري از ديگ هاي بخار ضرورت تعميرات ديگ بخاررا انجام دهيم.در صورتي که ديگ بخار دچار نقص فني بشود و يا مشکلي داشته باشد, تعميرات ديگ بخار در سريعترين زمان بايد انجام شود.ضرورت تعميرات ديگ بخار در بازرسي ديگ بخار و بازدهي ديگ بخار بسيار مهم مي باشد.مهمترين ضرورت تعميرات ديگ بخار حفظ ايمني مي باشد.ديگ بخاري که مشکل داشته باشد براي افرادي که در حين کار کردن با آن هستند بسيار خطرناک مي باشد.به همين دليل براي تعميرات ديگ بخار, در اسرع وقت نبايد کوچکترين کوتاهي شود.

تعميرات ديگ بخار
تعميرات ديگ بخار توسط تعميرکاران با تجربه انجام مي شود.در تعميرات ديگ بخار قسمت هاي مختلف ديگ بخار که نياز به تعمير دارند بررسي شده و تعمير مي شود اما به طور کلي تعميرات ديگ بخار بر طبق موارد زير انجام مي شود:
1) تعمير و تعويض كوره اصلي ديگ بخار‌
2)تعمير و تعويض قسمت هاي آتش دان ها و دربها در ديگ بخار
3) رسوب زدايي از قسمت هاي داخلي ديگ بخار
4)وده زدايي و جرم گيري از كوره ها و لوله ها ي ديگ بخار
5)تعويض لوله هاي ديگ بخار
(6تعميرات و تعويض اتصالات و دريچه هاي معيوب ديگ بخار
7)تعميرات و تعويض تجهيزات كنترلي و شير آلات ديگ بخار
8)تعميرات و تعويض قطعات فرمان ديگ بخار