طبقه بندی بویلرها

بويلرها طبقه بندي هاي مختلفي دارند که در زير به آنها اشاره شده است :

?-?- طبقه بندي از نظر مصارف بويلر:
بويلرها را از نظر نوع مصرفي که در صنايع مختلف دارند، مي توان دسته بندي کرد: بعضي از آنها براي توليد انرژي الکتريکي بکار مي روند و برخي ديگر براي تهيه آب داغ يا بخار خشک و اشباع ساخته مي شوند. در صنايع حمل و نقل ( زميني يا دريايي ) به طرح هاي خاصي از بويلرها نياز است. همچنين در جوار واحدهاي عظيم بخارساز نيروگاهي، بويلرهاي خاصي به عنوان بويلر کمکي نصب مي شوند.

?-?- طبقه بندي از نظر فشار سيکل آب و بخار :
از نظر فشار کاري عموماً سه نوع بويلر وجود دارد :
?) بويلرهاي مينياتوري با حداکثر فشار ? bar جهت توليد آب داغ يا بخار خشک و اشباع با حداکثر سطوح تبادل حرارتي ?m²

?) بويلرهاي کم فشار که براي توليد آب داغ و بخار خشک و اشباع به کار مي روند، که اگر اين بويلرها براي توليد آب داغ بکار روند، طبق استانداردهاي ASME براي حداکثر فشار ??bar و دماي ????c ساخته مي شوند.
?) بويلرهاي قدرتمند (power boilers) که براي تهيه بخار اشباع يا بخار داغ با فشار بالاتر از ??bar ساخته مي شوند. اغلب بويلرهاي نيروگاهي از اين نوع هستند.

?-?- طبقه بندي از نظر مصالح صنعتي و متالوژيکي :
انجمن مهندسان مکانيک آمريکا (ASME) در اين مورد استانداردهاي دقيق و مبسوطي دارند که طبق آن، بويلرهاي قدرتمند از انواع فولادهاي کم کربن، آلياژي و پر آلياژي ساخته مي شوند. همچنين بويلرهاي کم فشار از چدن يا فولاد و بويلرهاي مينياتوري از مس يا فولادهاي ضد زنگ ساخته مي شوند.

?-?- طبقه بندي از نظر سطوح تبادل حرارتي :
اين طبقه بندي از طرف انستيتو بويلرهاي فولادي آمريکا (SBI) براي بويلرهاي فولادي کم ظرفيت غير نيروگاهي صورت گرفته که آنها را به سه دسته تقسيم مي کنند :

?) از??m² تا ???m² سطح تبادل حرارتي، با خروجي ??? تا ?????kj
2) سطح تبادل حرارتي از ?m²تا ??m² با خروجي حد اکثر ????kj
3) بويلرهاي با سوخت فسيلي حداکثر با خروجي ????kj
البته روشن است که سطوح تبادل حرارتي بويلرهاي نيروگاهي بسيار بيش از اين مقادير است.

?-?- طبقه بندي از نظر محتواي لوله ها :
?) ديگ هاي بخار فاير تيوب ( fire tube) : بويلرهايي که در آنها آتش و گازهاي حاصل از احتراق از درون لوله ها جريان مي يابد و سيال انرژي گيرنده (آب) در خارج لوله ها مي جوشد.
?) ديگ هاي بخار واتر تيوب ( water tube) : بويلرهايي که در آنها سيال انرژي گيرنده ( آب ) در درون لوله ها جريان دارد و محصولات احتراق در بيرون از لوله ها حرکت مي کنند.
بويلرهاي فاير تيوب بخارساز حداکثر براي فشار ??bar و با خروجي ????m³/hr ساخته مي شوند، اما بويلرهاي واتر تيوب حتي براي فشارهاي فوق بحراني آب و تناژهاي بسيار بالا طراحي و ساخته مي شوند.

?-?- طبقه بندي از نظر فشار کوره بويلر:
اگر فشار داخل کوره بويلر مد نظر باشد، از اين نظر بويلرها به سه دسته تقسيم مي شوند : بويلرهاي تحت فشار ، بويلرهاي با فشار اتمسفريک و بويلرهاي تحت خلا.
بايستي به اين نکته اشاره کرد که نوع کوره يک بويلر از نظر فشار درون آن، در پيدايش لوازمي نظير دمنده هواي احتراق و مکنده دود و گازها دخيل است. همچنين با توجه به فشار کوره، سيستم تخليه گازها از دودکش متغير خواهد بود.

?-?- طبقه بندي از نظر نوع احتراق:
بويلرها از نظر نوع احتراق به دو دسته تقسيم مي شوند: بويلرهاي با احتراق دروني و بيروني.
در بويلرهاي با احتراق دروني، کوره داراي مشعل و لوازم لازم براي احتراق خواهد بود. اما در بويلرهاي با احتراق بيروني، ماحصل محصولات احتراق سيستمهاي ديگر تخليه شده و از انرژي آ نها براي جوشاندن آب استفاده مي گردد، مانند سيکل هاي ترکيبي.

?-?- طبقه بندي از نظر منبع انرژي بويلر:
انرژي مورد تبديل در بويلرها ممکن است از احتراق سوخت هاي فسيلي تامين شود. همچنين اين امکان وجود دارد که تامين حرارت سيال عامل را تحولي شيميايي غير از احتراق به عهده گيرد. در برخي از بويلرها انرژي الکتريکي عامل افزايش دماي سيال عامل مي باشد. حتي ممکن است اين انرژي از منابع انرژي هسته اي تامين گردد. در اين صورت ساختار بويلرها تفاوت هاي عمده اي با يکديگر خواهند داشت.

?-?- طبقه بندي از نظر نوع سيال عامل:
سيال عاملي که در بويلرها موجب جذب حرارت مي شود و مي جوشد، ممکن است آب، بخار آب يا جيوه باشد.