طبقه بندی دیگ بخار از نظر نوع سیرکولاسیون سیال

بويلرها از اين نظر به سه دسته تقسيم مي شوند:
?) بويلر با سيرکولاسيون طبيعي: که در اين صورت نيروي ايجاد شده از اختلاف دانسيته سيال عامل قبل از انتقال حرارت و بعد از آن، عامل سيرکولاسيون خواهد بود. البته اين نيرو بايد به اندازه اي کافي باشد که باعث افت سرعت سيال به هنگام گرفتن انرژي حرارتي نشود و جدايش بخار اشباع از آب جوشان در داخل درام به زحمت نيفتد.
?) بويلر با سيرکولاسيون اجباري : که دراين حالت عامل حرکت سيال، مولد هاي خارجي ( boiler circulating pumps ) خواهند بود. پس در اين نوع سيرکولاسيون محدوديت فشار براي سيال منتفي مي شود.
?) بويلر با سيرکولاسيون مختلط : ممکن است بويلري براي توليد بخار داغ در دو حوزه فشاري کار کند که در آن صورت، در فشار پايين، هنگامي که نيروي حاصل از اختلاف دانسيته ها کافي باشد، سيرکولاسيون طبيعي، و هنگام افزايش تناژ بويلر (افزايش فشار) سيرکولاسيون اجباري مي شود.

?-??- طبقه بندي از نظر نام سازنده بويلر:
نام سازنده بويلر يا ابداع کننده بويلر(ديگ بخار)، نه تنها از نظر کيفيت طرح، بلکه از نظر شکل، سيرکولاسيون و … مي تواند براي مصرف کننده مشکل گشا باشد. در شکل زير، شش طرح بويلر با نام سازنده آنها آمده است. براي مثال، Lamont يک بويلر درام دار و زير نقطه بحراني است، اما Benson يک بويلر بدون درام و بالاي نقطه بحراني است.

?-??- طبقه بندي از نظر شکل و موقعيت لوله هاي بويلر:
بويلرها از اين نظر به سه دسته تقسيم مي شوند: بويلر با لوله هاي افقي، بويلر با لوله هاي قائم و بويلر با لوله هاي خميده.