طبقه بندی موتور ژنراتور ها

طبقه بندی موتور ژنراتور ها از لحاظ سوخت مصرفی به چه صورت می باشد؟به سه دسته تقسیم می شوند : (disel generator دیزل ژنراتور )!.موتور ژنراتورهای گازوئیل سوز (Gas generator) .موتور ژنراتور های گازسوز!! (Dual fuel gensets)!!!.موتور ژنراتور های دوگانه سوز

واحد اندازه گیری توان دیزل ژنراتور
نیز مرسوم است.(kw(kilo watt) استفاده می شود. اما بیان آن بر حسب (kva(kilo volt Amper)در حالت کلی چیست ؟KW وkva5-رابطه بین KVA*0.8=KW ,KVA*1.5=Amper

نحوه کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه دیزل ژنراتور به چه صورت می باشد؟
کنترل و نظارت بر عملکرد دیزل ژنراتور از طریق تابلو فرمان صورت می گیرد.تابلو فرمان به دو صورت موجود است : و تابلو فرمان دارای برد اتوماتیک که در نوع اول پارامترها به صورت انالوگ (Manual)تابلو فرمان دستی و در نوع دوم پارامترها به صورت دیجیتال قابل مشاهده و تنظیم هستند.

دیزل ژنراتور و موتور ژنراتور (گازسوز) از لحاظ سیستم خنک کاری به چه صورت می باشد؟
موتور مکانیکی(دیزل /گازسوز )به دو صورت آب و هوا خنک موجود است .

کوپله کاری چیست؟
کوپله کردن به معنای اتصال دو وسیله می باشد که یکی محرک و دیگری متحرک است .در این قسمت محرک موتور مکانیکی( دیزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) می باشد. و همچنین ساختن و فراهم آوردن تجهیزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانیکی دیزل جانبی به منظور فعالیت این وسیله ( دیزل ژنراتور) کوپله کاری نامیده می شود.