طبقه بندی موتور ژنراتور ها

طبقه بندي موتور ژنراتور ها از لحاظ سوخت مصرفي به چه صورت مي باشد؟به سه دسته تقسيم مي شوند : (disel generator ديزل ژنراتور )!.موتور ژنراتورهاي گازوئيل سوز (Gas generator) .موتور ژنراتور هاي گازسوز!! (Dual fuel gensets)!!!.موتور ژنراتور هاي دوگانه سوز

واحد اندازه گيري توان ديزل ژنراتور
نيز مرسوم است.(kw(kilo watt) استفاده مي شود. اما بيان آن بر حسب (kva(kilo volt Amper)در حالت کلي چيست ؟KW وkva5-رابطه بين KVA*0.8=KW ,KVA*1.5=Amper

نحوه کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه ديزل ژنراتور به چه صورت مي باشد؟
کنترل و نظارت بر عملکرد ديزل ژنراتور از طريق تابلو فرمان صورت مي گيرد.تابلو فرمان به دو صورت موجود است : و تابلو فرمان داراي برد اتوماتيک که در نوع اول پارامترها به صورت انالوگ (Manual)تابلو فرمان دستي و در نوع دوم پارامترها به صورت ديجيتال قابل مشاهده و تنظيم هستند.

ديزل ژنراتور و موتور ژنراتور (گازسوز) از لحاظ سيستم خنک کاري به چه صورت مي باشد؟
موتور مکانيکي(ديزل /گازسوز )به دو صورت آب و هوا خنک موجود است .

کوپله کاري چيست؟
کوپله کردن به معناي اتصال دو وسيله مي باشد که يکي محرک و ديگري متحرک است .در اين قسمت محرک موتور مکانيکي( ديزل) و قسمت متحرک آلترناتور(ژنراتور) مي باشد. و همچنين ساختن و فراهم آوردن تجهيزات (alternator) به ژنراتور (engine) پروسه اتصال موتور مکانيکي ديزل جانبي به منظور فعاليت اين وسيله ( ديزل ژنراتور) کوپله کاري ناميده مي شود.