عوارض آنتی اسکالانت

آنتي اسکالانت يا مواد ضد رسوب ممبران ، به موادي گفته مي شود که با استفاده در سيستم هاي اسمز معکوس ، مانع از تشکيل رسوب (Scale) در ممبران هاي RO مي شود.اين مواد از جنس پليمرهايي بر پايه آکريليک اسيد و يا از ارگانوفسفات ها مي باشند.

آنتي اسکالانت ها وظيفه کنترل تشکيل رسوب کربنات کلسيم در شرايط LSI و S&DSI مثبت و همچنين کنترل تشکيل ساير رسوبات (سولفات ها ، فلوئوريد ، سيليس و …) در شرايط SR بالاتر از ??? % را بر روي ممبران هاي اسمز معکوس بر عهده دارند .

مکانيسم عملکردي :

اين مواد در سيستم هاي RO قبل از فيلترهاي کارتريجي به آب تزريق شده و جون داراي بار الکتريکي منفي مي باشند ، جذب کريستال هاي رسوب با بار مثبت شده و مانع از رشد رسوب مي شوند.در واقع آنتي اسکالانت ها با کند کردن سرعت تشکيل رسوب ، مانع از تشکيل رسوب (کريستالي شدن رسوب) شده و باعث مي شوند که رسوبات قبل از کريستالي شدن توسط آب شسته شوند و به همين دليل قابليت از بين بردن رسوبات تشکيل شده بر سطح ممبران را ندارند. برخي از اين مواد نيز با شناورسازي رسوبات ، آنها را از سيستم خارج مي کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در فوق ، هر آنتي اسکالانت بر دسته اي از رسوبات تاثير گذاشته و قابليت استفاده براي تمامي رسوبات را ندارد ، به همين دليل قبل از تهيه اين مواد ، با در نظر گرفتن رسوبات احتمالي تشکيل شده در پساب با توجه به نرم افزارهاي طراحي و يا نمونه برداري از پساب توليد شده و مشاهده نتايج آناليز آن ، ماده ضد رسوب متناسب با سيستم خود را تهيه نماييد.
بدليل وجود تفاوت هايي در کيفيت و اثر گذاري مواد توليد شده توسط شرکت هاي مختلف ، حتما ميزان دوز تزريق نمونه تهيه شده را از شرکت سازنده درخواست نماييد و يا از برگه اطلاعات محصول استخراج نماييد.
منبع: پاسارگاد صيام