لوله پلی اتیلن جهت لوله كشی شبكه آب باران

آب حاصل از بارش باران در بام ها , حیاط ها , حیاط خلوت ها و نورگیر های فاقد سقف را باید به درون سیستم جمع آوری و دفع آب باران یا سیستم مشترك فاضلاب و آب باران هدایت نمود . برای این كار باید مقدار بارش محتمل برای هر كدام از فضاهای ذكر شده را محاسبه كرد . لوله آب باران نباید به درون شبكه فاضلاب خانگی تخلیه شود و معمولا آن را به صورت جداگانه به درون چاه های جاذب هدایت می كنند . در مناطقی كه شبكه فاضلاب شهری وجود دارد نیز معمولا باید آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوری و به درون چاه های جاذب هدایت نمود و انتقال آن به شبكه فاضلاب شهری مجاز نمی باشد.

اگر لوله های عمودی و افقی آب باران به شبكه مشترك فاضلاب و آب باران متصل می شوند , برای جلوگیری از نفوذ بو و گاز های حاصل از فاضلاب به درون لوله های آب باران باید بر روی لوله های آب باران سیفون نصب كرد .برای این منظور می توان در روی هر كدام از لوله های عمودی آب باران به صورت جداگانه سیفون نصب نمود , و یا یك سیفون بر روی خط اصلی انتقال آب باران پیش بینی كرد . نصب سیفون باید به گونه ای باشد كه بتوان آن را به راحتی از طریق دریچه های بازدید كه در دسترس قرار دارند تمیز نمود .

لوله پلی اتیلن جهت لوله كشی شبكه آب باران

سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یك ساختمان باید كاملا از یكدیگر جدا باشند

لوله های عمودی آب باران را نباید برای دفع و هدایت فاضلاب و یا به عنوان لوله هواكش استفاده كرد . همچنین , لوله های فاضلاب و لوله های هوا كش را نمی توان به عنوان لوله عمودی آب باران مورد استفاده قرار داد. سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یك ساختمان باید كاملا از یكدیگر جدا باشند , مگر آنكه سیستم فاضلاب از نوع سیستم مشترك باشد كه در آن صورت فاضلاب و آب باران در یك لوله مشترك تخلیه خواهد شد.

در سیستم های به لوله Y مشترك می توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط یك اتصال مشترك متصل كرد . اتصال لوله آب باران به لوله مشترك باید حداقل ١٠ فوت بعد از هرگونه انشعاب فاضلاب یا انشعاب لوله عمودی فاضلاب انجام شود. تمام قسمت های بام (بجز قسمت هایی كه به لوله آب بر (Gutter) تخلیه می شوند) باید دارای كف شوی آب باران (roof drain) باشند. این كفشوی ها باید دارای صافی باشند و مساحت سوراخ های آنها نباید كمتر از یك و نیم برابر مساحت مقطع لوله های عمودی و افقی آب باران متصل به آنها نباشد.

تخلیه آب باران باید مستقل از شبكه فاضلاب بكشد .زیرا اولا حجم سیستم تصفیه را افزایش می دهد و ثانیا آب تمیزی است كه می تواند به رودخانه ها ریخته شود و مورد استفاده كشاورزی و غیره قرار گیرد.