محاسبه توزیع حرارت در لوله های دیواره آبی دیگ بخار

در اين مقاله ضمن بررسي پديده جوشش در لوله هاي قائم ديواره آبي ديگ بخار و با استفاده از روابط تجربي مربوط به سازندگان ديگهاي بخار و فلاکس حرارتي غير يکنواخت کوره ، نرم افزاري جهت محاسبه توزيع دما در اين لوله ها ارائه گرديده است . نتايج محاسبات با توزيع درجه حرارت لوله هاي ديواره هاي ديگ بخار نيروگاه شهيد رجائي مورد مقايسه قرار گرفته است . خطاي محاسبات مذکور حداکثر %3 مي باشد که در نتيجه توزيع دما را با دقت خوبي پيش بيني مي نمايد . در قسمت بعدي مقاله ، اثر پارامترهاي کليدي طراحي ديگ بخار نظير تغييرات فلاکس حرارتي ، فلاکس جرمي ، قطر داخلي لوله و فشار درام بر توزيع درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است . مقايسه توزيع دما با فلاکس حرارتي بصورت يکنواخت ، 4 منطقه اي ، 10 منطقه ائي و 32 منطقه ائي نشان داده شده است که مدل فلاکس حرارتي غير يکنواخت 4 منطقه ائي روش مناسبي جهت تعيين توزيع درجه حرارت اين لوله هاي ديگ بخار مي باشد که عموماً مورد استفاده طراحان ديگ بخار قرار مي گيرد . با توجه به نتايج بدست آمده ، از نرم افزار ارائه شده مي توان جهت طراحي ديگهاي بخار و بررسي عملکرد آنها استفاده نمود .