محاسبه توزیع حرارت در لوله های دیواره آبی دیگ بخار

در اين مقاله ضمن بررسي پديده جوشش در لوله هاي قائم ديواره آبي ديگ بخار و با استفاده از روابط تجربي مربوط به سازندگان ديگهاي بخار و فلاکس حرارتي غير يکنواخت کوره ، نرم افزاري جهت محاسبه توزيع دما در اين لوله ها ارائه گرديده است . نتايج محاسبات با توزيع درجه حرارت لوله هاي ديواره هاي ديگ بخار نيروگاه شهيد رجائي مورد مقايسه قرار گرفته است . خطاي محاسبات مذکور حداکثر %3 مي باشد که در نتيجه توزيع دما را با دقت خوبي پيش بيني مي نمايد . در قسمت بعدي مقاله ، اثر پارامترهاي کليدي طراحي ديگ بخار نظير تغييرات فلاکس حرارتي ، فلاکس جرمي ، قطر داخلي لوله و فشار درام بر توزيع درجه حرارت مورد مطالعه قرار گرفته است . مقايسه توزيع دما با فلاکس حرارتي بصورت يکنواخت ، 4 منطقه اي ، 10 منطقه ائي و 32 منطقه ائي نشان داده شده است که مدل فلاکس حرارتي غير يکنواخت 4 منطقه ائي روش مناسبي جهت تعيين توزيع درجه حرارت اين لوله هاي ديگ بخار مي باشد که عموماً مورد استفاده طراحان ديگ بخار قرار مي گيرد . با توجه به نتايج بدست آمده ، از نرم افزار ارائه شده مي توان جهت طراحي ديگهاي بخار و بررسي عملکرد آنها استفاده نمود . 

خدمات و محصولات صنعتی
خدمات و محصولات تولیدی

بوقلمون سفید،وارد کننده جوجه بوقلمون و توزیع کننده جوجه بوقلمون یک روزه، جوجه بوقلمون یکماهه 
گروه تولیدی ‹‹ بهکام ››،لیوان کاغذی، لیوان تبلیغاتی، چاپ روی لیوان کاغذی
گروه صنعتی تجاری ماروت، فروش دستگاه لیوان کاغذی تولید لیوان کاغذی
انواع کفپوش مهد کودک ساخت شرکت ارسون فوم

 

تولید و ساخت صنعتی