مزاياي ديگ روغن داغ نسبت بويلر بخار

در سيستم هاي گرمايشي صنعتي و غير صنعتي عموما استفاده از آب و بخار بسيار رايج مي باشند به عنوان مثال مي توان به استفاده از سيستم گرمايش با ديگ آبگرم و آبداغ در ساختمان ها و يا به استفاده از سيستم هاي گرمايش مستقيم و غير مستقيم بخار در صنايع غذايي، اشاره كرد.
وليكن همه مي دانيم كه زماني كه دماي بالايي نياز داشته باشيم (مثلاً حدود 300 درجه )، سيستم آبداغ به دليل محدوديت هاي فني طراحي و غيره ، به هيچ وجه جوابگو نخواهد بود و سيستم گرمايش ديگ هاي بخار نيز در صورتي اين دما را تأمين خواهد كرد كه در فشار بالايي (حدود 85 بار ) كار كند .
از طرفي استفاده از سيستم بخار در چنين فشار كاري علاوه بر اينكه به كارفرما در خصوص تهيه و اجراي سيستم و همچنين كاربري و نگه داري آن هزينه هاي گزافي را تحميل مي نمايد ، در خصوص ايمني سيستم و تجهيزات به كار رفته، نيز مشكلات فراواني را ايجاد خواهد كرد.
لذا بهترين گزينه براي اين مشكل و كاهش هزينه ها استفاده از سيستم ديگ روغن داغ يا اويل هيتر مي باشد.
ديگ روغن داغ دستگاهي است كه سبب گرمايش مستقيم روغن حرارتي مخصوص در كوئل هاي طراحي شده داخل بويلر روغن مي گردد و اين روغن داغ شده در يك سيكل بسته، دائماً در حال سيركوله مي باشد.
در سيستم گرمايش با استفاده از روغن داغ رسيدن به دماي 300 درجه و بالاتر (تا 400 درجه ) امكان پذير مي باشد و با توجه به پيشرفت هاي صورت گرفته در خصوص توليد اين محصول ، امكان طراحي و توليد و اجراي سيستم با بالاترين راندمان حرارتي نيز مهيا گرديده است.