مشخصات الکتروموتورها چیست

مشخصاتی كه روی پلاك الكتروموتورها می نويسند برای استفاده بهينه در طراحی و راه اندازی صحيح بكار می رود و شامل نكاتی می شود كه گاهی بی توجهی به آن باعث بهره وری كمتر و خسارت به تجهيزات الكتريكی می گردد. الکتروموتور زیمنس
لذا پلاك خوانی الكترو موتورها كمك زيادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحيح كنتاكتور و بی متال و ... می نمايد.
مشخصاتی که روی پلاک ها نوشته می شود به طور معمول عبارتند از :
No: شماره ساخته شده توسط كارخانه
Type: شامل كليه مشخصات فنی الكترو موتور كه در كاتالوگ كارخانه موجود بوده و يا در مكاتبه با كارخانه بايد به آن اشاره شود و يا در هنگام خريد مشابه
A=حداكثر جريان مجاز الكترو موتور را نشان می دهد كه ميزان جريان نبايد بيشتر از مقدار فوق و بلكه
هميشه الكترو موتور طوری انتخاب شود كه زير مقدار فوق كار كند.
V = ولتاژ كاری الكترو موتور می باشد كه نبايد ولتاژ بيشتر و يا كمتر به سيم پيچهای الكترو موتور اعمال گردد

50HZ، الكترو موتور بايد در فركانس 50 هرتز كار كند (برق ايران)

60HZ، الكترو موتور بايد در فركانس 60 هرتز كار كند (فركانس برق برخی كشورها)

نكته: دور الكترو موتورها با فركانس ارتباط دارد لذا الكترو موتوری كه در فركانس 50 هرتز مثلا 1500 دور می باشد همين الكترو موتور در فركانس 60 دورش ديگر 1500 نيست .

R.P. M= نشان دهنده دور الكترو موتور در يك دقيقه در روی شفت خروجی می باشد.

KW=مقدار توان الكترو موتور را نشان می دهد.
نكته : اگر روی الكترو موتوری نوشته شده بود 380/220 =V معنی آن اين است كه اين الكترو موتور در شبكه برق 110 ولت كه در برخی از كشورها استفاده می شود بايد بصورت مثلث و در كشورهایی كه ولتاژ 220ولت ( ولتاژ بين يك فاز و نول) دارند مثل ايران بايد بصورت ستاره بسته شود .
IP= ميزان حفاظت الكترو موتور در مقابل گرد و غبار و .. طبق جدول زير می باشد.

انواع حفاظتها طبق استاندارد DIN 40050
IP00= باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب
IP10= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محافظ در مقابل آب
IP11= محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی - محفوظ در مقابل آب
IP20= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب
IP21= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط - ضد آب
IP22= محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا

مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق
IP30= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن – بدون محافظت در مقابل آب
IP31= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن - ضدآب
IP32= محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غيره و اجسام خارجی سبك وزن - محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی يا مايل با زاويه بيشتر از 30 درجه نسبت به افق
IP40= در مقابل كليه موارد فوق به غیر از عمق
منبع: ابیاران