مشکلات خوردگی دیگ های بخار

از مهم ترين مشكلات خوردگي كه ديگ بخار با آن مواجه مي شود در معرض اكسيژن قرار گرفتن آن است . از آن جايي كه اكسيدهاي آهن به طور طبيعي پايدار هستند
اگر شرايط ترمودينكي مطلوب فراهم شود فولاد ها به اين اكسيدها تبديل مي شوند . به طور كلي ، اگر فولاد ، توسط اكسيد آهن پوشيده نشود ، شرايط مطلوب تامين مي گردد ، تا فولاد در معرض اكسيژن قرار گيرد و واكنش رخ مي دهد :

2Fe + H2O +O2 Fe 2 O3+2H
اين واكنش پايه اي است براي روش هاي هوازدايي شميايي و مكانيكي كه نمونه برنامه هاي بهسازي آب با صدا هستند . اين روش ها معمولا موفقيت آميزهستند .
در حقيقت خوردگي اكسيژن در ديگ هاي بخار عموما محدود به ديگ هاي بخار خارج از سرويس مي شود
به عنوان مثال تجمع رطوبت روي ديواره لوله هاي يك سوپر هيتر خارج از سرويس ، اكسيژن اتمسفر را در خودش حل خواهد كرد .
شكستگي لايه محافظ مگنتيت در اثر تنش هاي انقباضي سوپرهيتر هنگام سرد شدن رخ مي دهد . نقاط شكسته ، نواحي آندي را آماده مي كند تا اكسيژن موجود در رطوبت بتواند با قسمت هاي غير محافظت شده و عريان فلز واكنش دهد .
نتيجه كار ممكن است به صورت حفرهاي عميق ، مجزا وغالبا كروي شكل ( شكل 1-8) كه از محصولات خوردگي تاول مانند پوشيده شده ديده شود ( شكل 2-8 ) . در سوپر هيتر شكل آويخته كه رطوبت جمع مي شود به طور مكرر حفره اي شدن رخ مي دهد ( شكل 3-8 ) .
علاوه بر سوراخ شدن ديواره لوله ، خوردگي ناشي از اكسيژن ، مشكلات ديگري را نيز ايجاد مي كند . حفره هاي حاصل از خوردگي ناشي از اكسيژن به عنوان نقاط با تنش غلظتي1 عمل مي كنند وبدين وسيله موجب توسعه ترك هاي ناشي از خوردگي خستگي ، ترك هاي ناشي از قليا و ديگر نقايص مربوط به تنش مي شوند .