نقش آنتی آسکالانت دردستگاه تصفیه آبRO چست؟

مواد شيميايي ضدرسوب (آنتي اسکالانت Antiscalant) و مواد شيميايي شوينده اسيدي و قليايي ممبران‌هاي اسمز معکوس (Reverse Osmosis) درانواع ذيل ارائه مي گردد.

TOCHAL R36: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها و آهن. براي آب لب شور با TDS حدود ppm3000 و انديس لانژلير 5/1.
TOCHAL R41: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها، آهن و سيليکا. براي آب لب شور با TDS حدود ppm8000 و انديس لانژلير 5/2.
TOCHAL R60: آنتي‌اسکالانت دستگاه R.O. براي جلوگيري از تشکيل رسوبات معدني به ويژه کربنات کلسيم، سولفات‌ها، آهن و سيليکا. براي آب لب شور با TDS حدود ppm8000 و انديس لانژلير 5/2 و سيليکاي بالا.
TOCHAL R80: آنتي‌اسکالانت دريايي دستگاه R.O. براي آب دريا تا TDS حدود ppm50000.
TOCHAL R11: شوينده اسيدي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف رسوبات و کلوييدهاي معدني و اکسيد فلزات با نسبت رقيق سازي يک به 10.
TOCHAL R13: شوينده اسيدي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف رسوبات و کلوييدهاي معدني و اکسيد فلزات با نسبت رقيق سازي يک به 30.
TOCHAL R21: شوينده قليايي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف سيليکا، کلوييدهاي آلي، مواد آلي و آلودگي‌هاي بيولوژِکي و گرفتگي ميکروبي با نسبت رقيق سازي يک به 10 تا يک به 20.
TOCHAL R23: شوينده قليايي ممبران‌هاي دستگاه اسمز معکوس براي حذف مخلوط کلوييدهاي آلي و معدني، مواد آلي و آلودگي‌هاي بيولوژِکي و گرفتگي ميکروبي با نسبت رقيق سازي يک به 40 تا يک به 60.