نگاهی کلی به تصفیه آب

در ابتدا برخی از روش های قدیمی تصفیه آب را مطرح کرده و به ذکر معایب آن می پردازیم سپس وارد بحث استفاده از فن آوری نانو شده و مزایای آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در تصفیه آب معمولا دو شیوه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد
۱) روش های سنتی
۲) روش های جدید شامل استفده از غشاها و فن آوری نانو
مراحل تصفیه در روش سنتی شامل موارد زیر می باشد
۱) عملیات پیش تصفیه
۲) منعقد شدن ذرات
۳) بهم پیوستن ذرات منعقد شده و تشکیل ذرات بزرگتر
۴) رسوب گذاری
۵) گندزدایی
۶) هوادهی
۷) صافی کردن

برخی از معایب شیوه سنتی در تصفیه آب عبارتند از
۱) هر کدام از فرآیندهای شیوه سنتی به تنهایی قادر به از بین بردن تمامی آلودگی های آب نیستند.
۲) شیوه سنتی اساسا بر مبنای نصب تاسیسات فرآیندی (مانند حوضچه ته نشینی) و استفاده از چندین فرآیند متوالی می باشد. بنابراین امکان حمل و نقل در چنین سیتم هایی مشکل است.
۳) کاهش بازدهی برخی فرآیندها با افزایش دبی از دیگر معایب این روش می باشد.
۴) هزینه بهره برداری از این سیستم ها نسبت به روش های غشایی بیشتر است.
۵) به علت استفاده از مواد شیمیایی در برخی فرآیندها (مانند افزودن کلر در عملیات گندزدایی) آب حاصل برای شرب مطبوع نیست.