پنج نوع از رایج ترین بارهای موتورها

پروفایل بار ( دامنه سرعت، گشتاور و توان)
ویژگی و نوع بار در دنیای صنعتی یک مشخصه مهم می باشد. آگاهی از پروفایل بار (رنج سرعت، گشتاور و توان) در هنگام انتخاب الکتروموتور و مبدل فرکانسی مناسب برای کاربری مورد نظر، ضروری است. موتور برق

برخی از انواع رایج بارهای موتورها در ادامه آورده شده است، ممکن است در عمل ترکیبی از این بارها وجود داشته باشد.

گشتاور ثابت
گشتاور درجه دوم
توان ثابت
نسبت توان\گشتاور ثابت
تقاضای گشتاور راه اندازی زیاد
۱- بار با گشتاور ثابت
یک بار نوع گشتاور ثابت، نوعا هنگامی است که حجم ثابتی حمل می گردد برای مثال کمپرسورهای پیچی، فیدرها و کانوایرها دارای بار گشتاور ثابت هستند.
در این حالت گشتاور ثابت بوده و توان به صورت خطی متناسب با تغییرات سرعت است.
کانوایر بار گشتاور ثابتشکل ۱ – یک نمونه از منحنی گشتاور و توان بار با گشتاور ثابت و عکس کانوایر به عنوان مثالی از این نوع بار

۲- بار با گشتاور درجه دوم
گشتاور درجه دوم متداول ترین نوع بار است. کاربردهای نوعی آن پمپهای گریز از مرکز و فن ها هستند گشتاور با یک تابع درجه دوم و توان با مکعب سرعت متناسب هستند.
فن بار با گشتاور درجه دومشکل ۲ – یک نمونه از منحنی گشتاور و توان بار با گشتاور درجه دوم و عکس فن به عنوان مثالی از این نوع بار

۳ – بار با توان ثابت
یک بار توان ثابت را میتوان هنگامی که ماده ای را رول می کنیم و در حین رول کردن قطر آن تغییر می کند مشاهده کرد. در این حالت توان ثابت است و به طور معکوس متناسب با سرعت می باشد.
رول کردن بار توان ثابتشکل ۳ – یک نمونه از منحنی گشتاور و توان بار با توان ثابت و رول کردن مواد به عنوان مثالی از این نوع بار

۴ – بار با نسبت توان\گشتاور ثابت
این نوع بارها در صنایع کاغذ متداول هستند. که ترکیبی از انواع بارهای توان ثابت و گشتاور ثابت هستند. این نوع بار اغلب پی آمد سایز کردن سیستم برطبق نیاز به توان معین در سرعت زیاد است.
بار با نسبت توان بر گشتاور ثابتشکل ۴ – یک نمونه از منحنی های توان و گشتاور برای کاربری توان\گشتاور ثابت

۵ – نیاز به گشتاور راه اندازی زیاد
در برخی از کاربری ها گشتاور زیاد در فرکانسهای پایین نیاز است. این مورد در هنگام سایز کردن باید در نظر گرفته شود. کاربردهای نوعی برای این نوع بار برای مثال اکسترودرها و پمپهای پیچی هستند.

بار با گشتاور راه اندازی زیادشکل ۵ – نمودار گشتاور در یک کاربری که گشتاور راه اندازی زیاد نیاز دارد

نکات پایانی
چندین نوع مختلف از بارهای موتورها وجود دارند اما توضیح آنها در یک معرفی اجمالی ممکن نیست و انجام این کار به زمان بیشتری نیاز دارد. فقط باید ذکر شود که بارهای متقارن (نوردها و جرثقیلها و غیره) و نامتقارن مختلفی وجود دارند. تقارن یا عدم تقارن گشتاور به عنوان مثال می تواند تابعی از زاویه یا زمان باشد. این نوع از انواع بارها بایستی با دقت سایز شوند و حاشیه مناسب به منظور قابلیت تامین اضافه بار برای موتور و مبدل فرکانسی و همچنین متوسط گشتاور موتور تامین گردد.
منبع: موتور درایو