پیش تصفیه شیمیایی برای سیستم های RO و NF

مواد شیمیایی بسیاری برای افزایش عملکرد سیستم ROمی توانند به خوراک ROاضافه شوند.

اسیدها
کاستیک ها(سوزآورها)
کلرزداها
ضد رسوب ها و سیال کننده ها
اسیدها:

این اسیدها معمولا اسید هیدروکلریک یا اسید سولفوریک هستند که برای کاهش pH به خوراک تزریق می شوند.

اسید سولفوریک بیشتر از اسید هیدروکلریک استفاده می شود. یکی از دلایل آن هزینه عملیاتی نسبتا پایین تر اسید سولفوریک در مقایسه با اسید هیدروکلریک می باشد.مزیت دیگر آن فرار نبودنش است لذا باعث خوردگی قطعات فلزی محیط نمی شود. گاهی اوقات بیش از داده است به دلیل دفع بهتر یون سولفات از یون کلرید در غشا، اغلب اسید سولفوریک به اسید هیدروکلریک ترجیح داده می شود.