کارخانه سیمان لامرد پیشتاز توسعه صنعت در جنوب فارس است

 استاندارفارس گفت: کارخانه سیمان لامرد پیشتاز توسعه صنعت در جنوب فارس است.

 
به گزارش دنیای صنعت، به نقل از ایلنا، سید محمد احمدی در بازدید از کارخانه سیمان لامرد با اشاره به اینکه در فارس برخی کارخانه‌های با سوءمدیریت‌ و پرداختن به حاشیه با وجود چند هزار کارگر دچار بحران شده‌اند افزود: رمز موفقیت در کارخانه‌ها همدلی است.
 
وی افزود: امروز سیاست ما توسعه متوازن است و باید به این سمت حرکت کنیم تا شاهد رشد و پویایی استان در عرصه‌های مختلف باشیم. کارخانه سیمان لامرد نیز امروز پیشتاز صنعت جنوب فارس است و موفقیت‌های آن در بخش‌های مختلف بوِیژه صادارت و پرداخت بدهی به بانک می‌تواند الگوی سایر کارخانه‌ها و صنایع استان باشد.
 
احمدی با بیان این مطلب که نباید در کارخانه‌ها شاهد ایجاد مسائل حاشیه‌ای با ایجاد گروه‌های طرفدار مدیرعامل یا گروه‌های طرفدار سهامداران و نمایندگان کارگری باشیم، چنین رفتاری را آفت‌هایی دانست که باعث بحران بسیاری از کارخانه‌های استان شده است.