کوره بویلر

کوره بويلر به عنوان محوطه ايي که حرارت و گرما در آن بسيار بالاست و بايد نسبت به نوع آن توجه بيشتري به خرج داده شود تا بتوان از ديگ بخار با عمر بالاي بيشتري برخودار بود.

کوره( ( Furnace
کوره يک محفظه عايق است که در آن گرماي حاصل از احتراق سوخت مصرفي ازيک منبع دما بالا به يک منبع دماپايين منتقل مي شود.
وظيفه اصلي کوره، تامين و انتقال حرارت معيني به سيال فرآيند تحت درجه حرارتهاي بالا مي باشد . انتقال حرارت در کوره مي تواند در اثر تشعشع و جابجايي صورت گيرد .
بدنه کوره ها در ديگ بخار از ديواره آب ( Water Wall) تشکيل شده است که تا نقطه اتصال به درام امتداد يافته است . ديواره آب از تعدادي لوله که محفظه احتراق را احاطه نموده اند ، تشکيل شده است . اين لوله ها تقريباً نيمياز حرارت آزاد شد توسط احتراق سوخت را جذب مي نمايند. در اين بخش سهم اصلي انتقال حرارت را مکانيزم تشعشع بعهده دارد .

آب ورودي به لوله ها ابتدا به تا دماي اشباع مربوط به فشار نقطه مورد نظر گرم مي شود و سپس با ادامه حرکت در لوله ها تبخير صورت گرفته و يک مخلوط مرطوب حاصل مي شود . با حرکت جريان به سمت بالا به دليل افتهاي اصطکاکي و وزن کمتر ستون آب رد بالاي هر نقطه مشخص ، فشار کاهش مي يابد ,در نهايت مخلوط حاصل به درام تخليه مي گردد . شکل زير درام يك نوع بويلر نيروگاهي را نشان مي دهد.