ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ برای آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭘﺴﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﮔﺎھﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ٧٣/٢ ٪ از آب ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ١٦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز ﭘﺴﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺳﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ ١٠٪ از ﭘﺴﺎب را ﺑﺘﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد، ٠/٥٨ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ، از ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ MBR ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻔﻮن ﺗﻮاﻟﺖ از ﻓﺎﺿﻼب ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از MBR ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻔﻮرم و ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد . ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻘﺮرات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﯾﮕﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪهھﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺶ ﺗﺮی ﺟﮫﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی UV و ازن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ راهﮐﺎر ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد . در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﭘﺴﺎب ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎﯾﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺪورت ، ﻣﻘﺪار ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ ، T-P ، T-N ، DOC ، ﻗﻠﯿﺎﺋﯿﺖ ، pH ، ﺳﺨﺘﯽ و ھﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻦآوری ﻣﻤﺒﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت MBR-RO و MBR-NF ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ NF ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آب ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی راداراﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
آب ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻨﺒﻌﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪھﺮﺣﺎل ، ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد آب درﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد . ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب راه ﺣﻞ ھﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﺳﺎزی ، اﺳﺘﻔﺎده از آبھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ، ﻧﻤﮏ زداﯾﯽ از آب درﯾﺎ و اﻣﺜﺎل آن . ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آب از ﭘﺴﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهﺣﻞھﺎی اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺴﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺑﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ دارد ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد . ﮔﺎھﯽ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ، ٧٣/٢ ٪ از آب ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ١٦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در روز ﭘﺴﺎب ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮫﺮی ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد (وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺮه ، ٢٠٠٢) . ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪای ﺳﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻓﻘﻂ ١٠٪ از ﭘﺴﺎب را ﺑﺘﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ، ٠/٥٨ ﺑﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب در ﺳﺎل ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﺷﻮد .