آب شیرین کن (اسمز معکوس)

آب شيرين کن (اسمز معکوس)
از آنجايي که مصرف بيش از حد نمک موجب بروز صدمات جبران ناپذيري (تخليه رطوبت سلول ها، از کار افتادن کليه ها و آسيب به مغز) در بدن مي گردد، حذف نمک از آب آشاميدني از اهميت بسزايي برخوردار است.
براي جدا کردن نمک از آب (شيرين سازي آب) روش هاي متعددي وجود دارند که متداول ترين آن ها روش هاي اسمز معکوس و اولترافيلتراسيون مي باشند. آنتي اسکالانت

فرايند اسمز معکوس:
فرايند عبور آب از طريق غشاي خارجي سلول ها بمنظور جلوگيري از رطوبت زدايي اسمز ناميده مي شود. در فرايند اسمز مولکول هاي آب از محيط با غلظت نمک کمتر به محيط با غلظت نمک بالا وارد مي شوند. يعني از نواحي رقيق تر به محيط غليظ تر نفوذ مي کنند. اين فرايند تا جايي ادامه مي يابد که غلظت در دو طرف به تعادل برسد. در فرايند اسمز معکوس مولکول هاي آب با اعمال فشار از نواحي غليظ تر به نواحي رقيق تر حرکت مي کنند که اين فرايند عکس فرايند اسمز مي باشد.

سيستم اسمز معکوس (آب شيرين کن) چگونه کار مي کند؟
در اين روش آب با فشار از يک غشاي نيمه تراوا عبور داده مي شود تا مواد معدني آن فيلتر شود. بدين ترتيب مواد جامد محلول غير آلي (مانند نمک) از يک حلال (آب) حذف مي شوند. اين عمل در نتيجه فشار آب و عبور آن از يک غشاي نيمه تراوا انجام مي شود. اين غشاها که به ضخامت سلفون مي باشند تنها به آب اجازه عبور داده و ناخالص ها و مواد زائد را حذف مي نمايند. اين روش برخلاف آنچه بنظر مي رسد سيستم پيچيده اي نداشته و با يک مکانيسم ساده براي تصفيه و نمک زدايي آب بکار مي رود.
غشاي اسمز معکوس ناخالصي ها و ذرات بزرگتر از 0.001 ميکرون را فيلتر مي نمايد.

عوامل موثر بر عملکرد يک سيستم اسمز معکوس عبارتند از:
فشار آب ورودي
دماي آب
نوع و تعداد کل مواد جامد محلول ( TDS)موجود در آب
کيفيت فيلتر و غشاء مورد استفاده در سيستم اسمز معکوس