راهنمایی های کلی در طرح الکتریکی دیزل ژنراتور

به دلیل تفاوت های گسترده بین مصارف، امکانات و شرایط، باید جزئیات سیم کشی و محافظت در برابر جریان بیش از حد سیستم پخش الکتریکی برای تولید نیروی منطقه ای به نقطه نظرات مهندسین واگذار شود. با این وجود، بعضی راهنمایی های کلی در مورد طرح وجود دارد که باید آن ها را در نظر گرفت:

طرح پخش الکتریکی برای سیستم های تولید نیروی ضروری منطقه ای باید قطعی را به خاطر مشکلات داخلی ای هم چون بار زیاد و خرابی مدار کاهش دهد. دستگاه های جانبی این طرح هماهنگی گزینشی ابزارهای محافظت در برابر بار بیش از حد را انجام می دهند و در مورد تعداد و مکان ابزار سوئیچ انتقال استفاده شده در سیستم تصمیم گیری می کنند. برای ایجاد محافظت در برابر خرابی مدار نیروی داخلی، ابزار سوئیچ انتقال باید تا حد امکان در نزدیکی ابزار کاربردی بار قرار گیرد. ژنراتور استمفورد
جداسازی فیزیکی سوخت رسان مولد از سوخت رسان معمول سیم کشی برای جلوگیری از تخریب هم زمان در نتیجه ی فاجعه ای محلی مثل آتش سوزی، سیل و یا فشار برشی
ابزار سوئیچ انتقال ایزوله ی فرعی تا سوئیچ های انتقال بتوانند بدون خرابی ابزار بار حیاتی نگه داری و تعمیر شوند.
تامین ذخیره های باری دائمی یا تسهیل ارتباط با ذخیره ی بار موقت بدون بهم زدن نظم سیم کشی ها، مثل یک سوخت رسان شکن یدک که در مکان مناسبی قرار گرفته است، تا بتوان دستگاه مولد را تحت بارهای زیاد به کار بست.
نکته در طرح الکتریکی دیزل ژنراتور : ذخیره های باری نصب شده در جلوی رادیاتور دستگاه مولد باید از کف زمین و یا سازه های دیگر ساختمان حمایت شوند، نه از آداپتور کانال یا رادیاتور. ممکن است این اجزاء دستگاه مولد برای تحمل سنگینی یا تیر بازویی ذخیره ی بار طراحی نشده اند.

مدارهای بار دهنده یا سیستم های اولویت باری در صورت گنجایش کاهش یافته ی مولد یا از دست رفتن واحدی تکی در سیستم های موازی.
محافظت از ابزار و رساناگر ها در برابر آتش سوزی در عملکردهای اساسی، مثل پمپ های آتش، آسانسور در مصارف آتش نشانی، چراغ های برون رفت در موارد تخلیه، پروانه های فشاری یا انتقال دود، سیستم های ارتباطی و …
امنیت و دسترسی صفحه ی سوئیچ ها و پنل ها در ابزارهایی با بار بالا، و ابزار سوئیچ انتقال در سیستم پخش مولد منطقه ای
آماده سازی ارتباطات مولد های موقت (دستگاه های مولد اجاره ای قابل حمل) برای زمان هایی که دستگاه مولد نصب شده ی دائمی قابلیت کار ندارد و یا قطعی برق طولانی ما را مجبور می کند نیرو را از دیگر بارها (تعیین فضای هوا، …) تامین کنیم.
5.2.2 لازمه ها در طرح الکتریکی دیزل ژنراتور

در سیستم های پیچیده ممکن است ابزاری که سیستم پخش را شکل می دهد تحت تصاحب چندین طرف باشد. تصاحب و مسئولیت عملیات باید به روشنی تعریف شده و از آن پیروی شود