آنتی اسکالانت ماده ضد رسوب ممبران

درآب ورودي به دستکاه هاي آب شيرين کن( اسمز معکوس ) نمک هاي محلول کلسم ، منيزيم و ساير املاح موجود مي باشند . که اين نمکهاي محلول در اثر عبور از غشاهاي دستکاه اسمز معکوس با گذشت زمان بر روي ممبران هاي دستگاه رسوب مي کنند يا به اصطلاح scaling به وجود مي آيد .که اين امر منجر به کاهش کارايي سيستم در حذف جامدات محلول مي گردد.
از جمله موادي که روي غشا رسوب مي کنند، مي توان به کربنات کلسيم (CaCO?)، سولفات کلسيم (CaSO?)، سولفات باريم (BaSO?)، و سولفات سترونيوم (SrSO?) اشاره کرد. رسوبات سيليکا (SiO?) و فلورايد کلسيم (CaF) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز مي باشند. جهت جلوگيري اين رسوبات بر روي ممبرين به آب ورودي به سيستم RO ميزان دوز مناسبي آنتي اسکالانت تزريق مي شود.
تزريق آنتي اسکالانت ( نرم افزار CoRoLa-T )
ميزان تزريق انواع مواد ضد رسوب آب بستگي به پارامترهايي همچون آناليز آب، ميزان دبي، دما، pH، ميزان ريکاوري سيستم، منبع آب، نوع ممبرين و نحوه آرايش ممبرين ها دارد. به طور معمول ميزان تزريق آنتي اسکالانت ها در محدوده ? الي ppm 6 مي باشد. رابطه ذيل نحوه محاسبه ميزان تزريق آنتي اسکالانت را بيان مي کند:
آنتي اسکالانت به آلاينده اي موجود در آب مي پيوندد و از اتصال و چسبندگي آنها به به سطح ممبران جلو گيري مي نمايد، آنتي اسکالانت آلاينده ها را از داخل ممبران عبور داده ، آنتي اسکالانت اين مواد را همراه پساپ از سيستم خارج مي نمايد.
منبع: پارسيان آب