3 عامل بحراني در دیگ های بخار

سه عامل براي شروع و پيشرفت خوردگي ناشي از اكسيژن دخالت دارند كه شامل حضور رطوبت يا آب، اكسيژن محلول وسطح محافظت نشده فلز خواهند بود. خورندگي آب با افزايش دما و ذرات حل شده و كاهشpH افزايش مي يابد. صدمات ناشي از آب معمولا با افزايش اكسيژن زياد مي شود .

سه عامل سبب مي شود كه سطح فلز،بدون محاظ شود :
معمولا بعد از اسيد شويي فلز عريان و بدون حفاظ مي شود .
سطح فلز با مقدار كمي از لايه محافظ يا با يك اكسيد غير محافظ آهن مثل هماتيت ،Fe2O3( سياه ) ، پوشيده شده باشد ، اما پوشش داراي ترك باشد .
سطح فلز با يك اكسيد آهن محافظ مثل مگنتيت ، Fe3 O 4 ( سياه ) ، پوشيده مي شود ، اما پوشش داراي ترك است
شكست يا ترك خوردگي لايه مگنتيت ، ضمن كار ديگ بخار در حالت عادي،بيشتر مربوط به تنش هاي مكانيكي و حرارتي است . اين گونه تنش ها افزايش مي يابند و در نتيجه در هنگام شروع به كار ديگ بخار ، هنگام توقف ديگ بخار وضمن بار گيري سريع بيش از اندازه آن ، تخريب شديدتر مي شود . هنگام كار عادي ديگ بخار ، عوامل محيطي به سرعت ترك هاي مگنتيت را ترميم مي كنند . به هر حال ، اگر اكسيژن به بيش از اندازه برسد ، خواه ديگ بخار در سرويس باشد خواه نباشد ، ترك ها در لايه مگنتيت به طور مناسب ترميم نشده و خوردگي شروع مي شود