8 مزيت و برتري دیگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار

1 - سيستم گردش ديگ روغن داغ از اين توانايي برخوردار مي باشد كه در فشار كار اتمسفر دمای بالاتر از 350 سانتي گراد داشته باشد.
2 - يكي ديگر از امتياز هاي مهم در سيستم ديگ روغن داغ، سهولت در تعیین و كنترل درجه حرارت دلخواه مي باشد .
3 -مزيت ديگر و با اهميت در سيستم ديگ روغن داغ نسبت به ديگ بخار، عدم نیاز به تجهیزات مورد نیاز برای بهسازي آب دیگ بخار مانند دستگاه سختی گیر و دی اریتور و غیره، مي باشد.
4- يكي ديگر از فاكتورهاي مهم در بهره وري و از مزاياي ديگر سيستم ديگ روغن داغ نسبت به بخار، عدم از دست دادن دما به جهت کندانس شدن مي باشد.
5- در سيستم ديگ روغن داغ ما بسيار كمتر، شاهد مشكلات ناشي از خطر خوردگی و خطر خسارت های مربوط به رسوب زدایی مي باشيم (اگر دستورالعمل هاي فني رعايت گردند به ندرت اتفاق مي افتند ).
6- در استفاده از سيستم ديگ روغن داغ ما هزینه های پایین تري در خصوص تعمیرات و نگهداری پرداخت خواهيم كرد.
7 - در سيستم ديگ روغن داغ ما شاهد كار كرد آرام (بدون ایجاد سر و صدا) مي باشيم .
8 - و در نهايت يكي ديگر از مزاياي مهم استفاده از سيستم ديگ روغن داغ، کارکرد آسان و عدم نیاز به تجهیزاتی مانند تله بخار و غیره مي باشد.