CARRY OVER در دیگ بخار

مواد جامد موجود در بخار خروجی بویلر می تواند در تجهیزات دیگر رسوب نموده و باعث خسارت های هزینه زا شود. به همین دلیل کنترل دقیق خلوص بخار حیاتی است.
خلوص بخار به مقدار مواد جامد ،مایعات یا بخار های آلوده در بخار آب اشاره می کند. بخار آب خیلی خالص به طور طبیعی حاوی مقدار جزئی ناخالصی بوده و خلوص بخار به صورت مقدار مواد جامد گزارش می گردد.
خلوص بخار را نباید با کیفیت بخار اشتباه گرفت. کیفیت بخار میزان رطوبت بخار است که به صورت وزن بخار خشک در مخلوط بخار و قطرات آب گزارش می گردد. برای مثال بخار با کیفیت 99 درصد حاوی 1 درصد آب مایع است.
Carry over به هر گونه آلودگی جامد، مایع یا بخار گفته می شود که از درام بویلر به همراه بخار آب خارج می شود. در بهره برداری از بویلرها با فشار کمتر از 135 بار، وارد شدن آب بویلر شایع ترین علت آلودگی بخار است. آب بویلر ورودی به بخار حاوی مواد جامد حل شده است و همچنین می تواند حاوی جامدات معلق باشد.
علل زیادی برای ورود آب به بخار وجود دارد. تعدادی از این مکانسیم ها دارای اسامی خاصی هستند. مانند spray carry over و priming و foaming و leakage carry over.

اثرات carry over
جامدات آب بویلر به وسیله بخار حمل شده و بر روی ولوها و کنترل ولوها رسوب ایجاد می کند.

Carry over می تواند بر فرآیندهای تولید که مستقیما بخار مصرف می کنند تاثیر گذاشته و کیفیت محصول را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

علل carry over
Carry over از جدایی ناقص بخار از مخلوط بخار و آب در بویلر منتج می شود. عوامل زیادی مانند عوامل شیمیایی و مکانیکی در جدایی ناقص دخیل هستند. عوامل مکانیکی عبارتند از طراحی بویلر، نقص در تجهیزات جدا کننده، سطح بالای آب در درام، نوع احتراق، و خصوصیات load.
تعدادی از عوامل شیمیایی عبارتند از : غلظت بالای مواد جامد ( حل شده یا حل نشده)، قلیائیت بالا، حضور مواد روغنی و سایر آلاینده های آلی روش تصفیه داخلی و خارجی می تواند بر خلوص بخار تاثیر گذار باشد. در موارد خاص، تبخیر مواد جامد ممکن است رخ دهد که نوعی دیگر از carry over شیمیایی است.

عوامل مکانیکی
در بویلر های واتر تیوب مدرن، جدایی مخلو آب و بخار در درام های نسبتا کوچک فرآیند پیچیده ای است. برای هر پوند بخار تولیدی در حدود 15-20 پوند آب در درام سیرکوله می شود. در نتیجه 99.97 درصد یا بیشتر آب سیرکولاسیون باید از بخار جدا شود تا از خلوص بخار اطمینان حاصل شود.

طراحی بویلر
انواع مخصوصی از بویلر ها بخاطر قابلیت شان برای تولید بخار خالص شناخته شده هستند. سایر بویلر ها در این مورد مناسب نیستند. عوامل موثر در carry over شامل فشار طراحی، اندازه درام، شدت تولیدی، شدت سیرکولاسیون، چگونگی نصب لوله های بالا رونده و پایین رونده و نوع تجهیز سپراتور مورد استفاده می باشد.
در طراحی بویلر های قدیمی، لوله های حمل کننده بخار یا لوله های بالا رونده خروجی زیر سطح آب قرار داشتند. و باعث تلاطم در درام می شدند. در بویلر های جدید که لوله بخار تولیدی خروجی بالای سطح آب یا زیر صفحاتی قرار دارند که آن ها را از آب درام جدا می کند این شرایط به حداقل رسیده است.
استفاده نمودن از تجهیزات جدا کننده مناسب نیز از آلودگی بخار بویلر جلوگیری می کند. اما این تجهیزات افت فشار کمی را بر سیستم تحمیل می کنند. بنابراین هر گونه نشتی بوجود آمده در این تجهیزات باعث نفوذ آلودگی به بخار می شود.